WAYS TO USE, WAYS TO DISPOSE PROPERLY​

WAYS TO USE, WAYS TO DISPOSE PROPERLY​

Answer:

Se pa ra te bio degradable from non biodegradable

See also  Alin Sa Mga Sumusunod Na Mga Pangungusap Ang Hindi Totoo? A. Ang Evaporation...