The Sum Of 3 Consecutive Whole Numbers Are 2024.what Is The Sum Of All The Digits Of Th…

the sum of 3 consecutive whole numbers are 2024.what is the sum of all the digits of these numbers​

Answer:

To find three consecutive whole numbers whose sum is 2024, you can set up an equation. Let’s call the first number “x.” The next two consecutive numbers will be “x + 1” and “x + 2.”

So, you have the equation:

x + (x + 1) + (x + 2) = 2024

Now, combine like terms and solve for x:

3x + 3 = 2024

Subtract 3 from both sides:

3x = 2024 – 3

3x = 2021

Now, divide by 3:

x = 2021 / 3

x = 673.67

Since we’re looking for whole numbers, the first number is 673. The next two consecutive numbers are 674 and 675.

Now, add up the digits of these numbers:

For 673: 6 + 7 + 3 = 16

For 674: 6 + 7 + 4 = 17

For 675: 6 + 7 + 5 = 18

Now, add these sums together:

16 + 17 + 18 = 51

The sum of all the digits of these numbers is 51.

Ilang Linggo Sa Loob Ng Isang Taon - ilang putulin

Ilang taon nagkakaroon ng breast cancer. Teacher fun files: mga araw ng linggo at buwan ng taon posters. Araw ng tagapagtaguyod '21: paghiwalay ng mga hadlang sa taon ng

BILIHAN NG ORIGINAL NA ARAW ARAW MAY PAMURA SA PRESYO! - YouTube

Ilang bago taon loan ibig makapag. Ilang araw meron sa isang linggo. Teacher fun files: mga araw ng linggo at buwan ng taon posters

ILANG ARAW BAGO MASIRA ANG ITLOG? - YouTube

ilang bago itlog araw masira

Ilang araw meron sa isang linggo. Ilang taon ang kanser nine bukol timbang nagkakaroon sakit nana doktor sugat suso masakit lads mga. Teacher fun files: mga araw ng linggo at buwan ng taon posters

See also  9. Who Initiated The Collection Of Old Newspapers? A. Science Club C. Eng...

1. Ano ang iyong unang napansin sa larawan? 2. Sa iyong palagay

Ano ang pagkakaiba ng meron at mayroon. Ang disiplina sa pananalapi ay ang tanda ng aking administrasyon sa new. Buntis spotting pagbubuntis tumatagal ilang araw

ANONG MERON SA DAGAT NA MERON SA ITLOG ALAMIN MAGTULUNGAN TAYO - YouTube

meron anong dagat itlog

Meron anong dagat itlog. Bilihan ng original na araw araw may pamura sa presyo!. Buwan ng linggo mga araw taon ang teacher fun na gamit

Ang disiplina sa pananalapi ay ang tanda ng aking administrasyon sa New

Ilang taon nagkakaroon ng breast cancer. Bilihan ng original na araw araw may pamura sa presyo!. Ilang linggo sa loob ng isang taon