Punan Ang Mga Hinihinging Detalye Sa Loob Ng Tsart Ukol Sa Mahahala…

Punan ang mga hinihinging detalye sa loob ng tsart ukol sa mahahalaga at dakilang akda mula sa mga kabihasnan.

Lipunan/Kabihasnan

Pamagat ng Akda

Nilalaman ng Akda

India

Tsina

Babylonia

Ipaliwanag ang mga sumusunod na konsepto. Gamitin ang tsart sa ibaba.

Kategorya

Paliwanag

Ayurveda

Acupuncture

Code of Hammurabi

Gamit ang camera ng iyong phone, kunan ang tatlong bagay sa inyong tahanan na maiuugnay sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan at lipunan. I-insert ang larawan sa loob ng box.

Answer:

Panuto: Kompletuhin ang

talata upang masagot ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang

angkop na mga salita sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang

Isulat ang iyong sagot sa Apendiks pahina… 12

il

tiwala

pag-asa

boses

Diyos

espirituwal

mahigpit

maunlad

positibong pananaw

kapwa

magandang bukas

1. Ano ang kahulugan ng pag-asa at positibong pananaw?

2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay?

3. Paano mo ito mapaunlad?

Ang 1.

makakayang gawin ang isang bagay kahit man ito ay sobrang hirap basta may 2

ay ang pananaw ng isang tao na naniniwala na

sa sarili.

Ang 3

ay maliit na 4.

na nagbubulong ng “May 5.

pang darating

Ang 6

na pananalig sa 7.

ang nagpapatunay na 8.

ating 9.

na aspeto bilang tao. Maipapakita natin ito sa masaya at makabuluhang

ang

ugnayan sa pamilya at sa 10.

5

See also  1. Si Joseph Ay Nais Bumuo Ng Isang Pahayag Ng Personal Na Misyon Sabuhay. Saan Dapa...