Kakanyahan Ng Parabula

kakanyahan ng parabula

Parabula

Ang talinghaga ay isang magandang pagkakaayos ng mga salita, maikli, at maayos, at may ipinahihiwatig na kahulugan. Tulad ng mga talinghaga, ang mga salawikain ay maigsi, matalino, at parang sinasalita upang sirain ang mga salita ng ibang tao.

Ang talinghaga ay isang kuwento o halimbawang ibinigay na magkatabi na may ibang kuwento o paksa. Ang mga talinghaga ni Hesus ay mga kuwento na ibinigay magkatabi ng isang katotohanan upang ipaliwanag ang katotohanang iyon. Ang kanyang mga talinghaga ay mga pantulong sa pagtuturo at maaaring ituring na mga pagkakatulad. Ang mga talinghagang tulad nito ay minsang tinutukoy bilang mga makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan.

Narito ang mga katangian ng talinghaga:

  • Paggamit ng mga salita na nangangahulugang direktang paghahambing o pagtutulad
  • Paghahambing ng mga bagay dahil sa pagkakatulad ng kalikasan.

Ilang mga alituntunin na makakatulong sa pagbibigay-kahulugan sa mga talinghaga:

  • Tukuyin ang saklaw ng espirituwal na katotohanang ipinahayag. Minsan, ang isang parabula ay nagsisimula sa isang pangungusap na nagpapaliwanag sa konteksto. Halimbawa, kung minsan ay sinimulan ni Jesus ang mga talinghaga sa pambungad na mga salita tulad ng “Ang kaharian ng langit ay katulad.” At gayundin, bago ang Talinghaga ng Pariseo at ang Maniningil ng Buwis, mababasa natin ang sumusunod na pangungusap: “At sa ilan na nag-aakalang matuwid at hinahamak ang lahat ng iba, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito” (Lucas 18:9). Ang pambungad na ito ay nagpapakilala sa paksang tinatalakay ng talinghaga (pagkamatuwid sa sarili at espirituwal na pagmamataas).
  • Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangunahing punto ng kuwento at mga sumusuportang punto ng kuwento. Sa madaling salita, hindi lahat ng detalye sa parabula ay may espirituwal na kahalagahan. Mayroong ilang mga detalye na nagbibigay-kulay sa kuwento upang maging mas totoo. Halimbawa, sa interpretasyon ni Hesus sa Parabula ng Manghahasik, hindi Niya ipinaliwanag kung bakit apat na uri lamang ng lupa ang naiiba. Ang mga detalye ay hindi mahalaga kaugnay sa pangunahing punto na itinuro ni Jesus.
See also  Sumulat Ng Sanaysay Tungkol Sa Pag-ibig Sa Bayan Gamit Ang Mga Sumusunod Na Sali...

Alamin ang tungkol sa mga halimbawa ng parabula dito:

https://brainly.ph/question/2423494

#SPJ5