Gumawa Ng Kasabihan/quote Tungkol Sa Dignidad At Karapatan Ng Tao.Mag Bi…

Gumawa ng kasabihan/quote tungkol sa dignidad at karapatan ng tao.Mag bigay ng maliit na paliwanag ​

Answer:

Ang bawat tao’y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan.

Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampulitika, hurisdiksiyunal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di-nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng ano mang katakdaan ng soberanya.

See also  Repleksyon Tungkol Sa Pagmamahal Sa Sarili​