Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Punan Ang Mga Hinihinging Detalye Sa Loo…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:

Punan ang mga hinihinging detalye sa loob

ng tsart tungkol sa Ikalawang Digmaang

Pandaigdig. Gawin ito sa sagutang papel.

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Dahilan ng

Digmaan

Resulta ng

Digmaan

Epekto ng

Digmaan sa

Kanlurang

Asya

1. 1. 1.​

Answer:

oo

Explanation:

sa kanlurang asya at timog silangang asya

See also  Dakilang Historyador At Ama Ng Kasaysayan ​