14. Bakit Mahalagang Sundin Ang Panuntunang Pangkaligtasan At Pangkalu…

14. Bakit mahalagang sundin ang panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa?
A. Upang mapabilis ang gawain
B. Upang makaiwas sa sakuna
C. Makakatipid sa oras
D. Napapabagal ang gawain
15. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagsunod sa panuntunang pangkalig-tasan at pangkalusugan?
A. Iwan ang mga kagamitan sa mesa
B. Ihagis sa kasamahan ang gamit
C. Iligpit ang kagamitan pagkatapos
D. Gumamit ng sirang kasangkapan
16. Ang elektrsidad ay isa sa pinakamahalagang yaman na kailangan sa pamilya at nagbibigay ginhawa sa pamumuhay dahil________.
A. Nagpapaandar ng kagamitan
B. Nagpapagana ng ilaw
C. Nagpapagaan ng gawain
D. Lahat ng nabanggit
17. Gawaing pang-Indutriya na may kaalaman at kasanayan sa pagkabit ng ilaw at pagkukumpuni ng bagay na may kinalaman sa elektrisidad.
A. Gawaing Pang-elektrisidad
B. Gawaing Kahoy
C. Gawaing metal
D. Gawaing Kamay
18. Kagamitang pang-elektrisidad na ginagamit panghawak o pamputol ng wires o kable.
A. Distulnilyador
B. pliers
C. plug
D. wire puller
19. Ito ay ginagamit upang luwagan o higpitan turnilyo.
A. Cutter
B. Pliers
C. screwdriver
D. wire puller​

Answer:

14. B

15. C

16. D

17. A

18. B

19. C

Explanation:

Hope it’ll work☺️

See also  If You Think That This Math Problem Is Jut Try It​