1. Saan Patungkol Ang Lakbay-sanaysay Na Nabasa Mo? 2. Anong Panauhan Ang…

1. Saan patungkol ang lakbay-sanaysay na nabasa mo?

2. Anong panauhan ang ginamit ng manunulat sa pagsulat ng napiling lakbay- sanaysay?

3. Ano ang mahahalagang detalye ang naitala sa nabasa mong lakbay-sanaysay?

4. Sa iyong palagay, nakamit ba ng manunulat ang layunin sa pagsulat ng lakbay- sanaysay? Pangatwiranan ang iyong sagot.​

1.yung pangalan nag kuwento

See also  Pangalan Quarter 4 , Week 2 Petsa: Iskor Hic Baitang/Seksyon. Napapangkat...