1. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Hindi Kabilang Sa Kahalagahan Ng Pagkakaroon Ng Maka…

1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kahalagahan ng pagkakaroon ng makabuluhang pangarap? *

A. Ang pangarap ay nagbibigay ng motibasyon.
B. Ang pangarap ay daan sa pagpapabuti ng pagkatao.
C. Ang pangarap ay nagbibigay direksyon sa buhay ng tao.
D. Ang pangarap ay daan sa pagpapabuti ng buhay at pagmamalaki sa mga taong nangmaliit sayo.

2. Ang mga sumusunod ay dahilan sa pagnanais na matuto ng tao na panghabambuhay ayon kay Max Scheler MALIBAN sa ____________. *

A. Nagsisilbing daan ito tungo sa pagbuo ng sarili.
B. Nagbibigay saya sa tao at tingnang mataas ang sarili kesa sa iba.
C. Nakikilala ng tao na ang lahat ay nanggagaling at papunta sa Diyos.
D. Paraan ito upang makamit ang estado ng buhay na ninanais na tao at ang mga bagay na nais niyang makamit.

3. Ito ay ang tunguhin o pakay na nais mong marating o puntahan sa hinaharap. *

A. Birtud
B. Mithiin
C. Pagpapahalaga
D. Kalayaan

4. Bakit mahalaga ang pag-aaral sa buhay ng tao? *

A. Ito ay paraan upang makamit ang estado ng buhay na ninanais ng tao.
B. Nagbibigay katuparan sa mga pangarap ng pamilya para sa iyo.
C. Nakikilala ng tao ang kaniyang sariling pagkakakilanlan.
D. Instrumento sa hindi pagbuo at pagpapaunlad ng buhay.

5. Ano ang isang mabisang paraan ng paghahanda sa pagkuha ng track o kurso sa Senior High School? *

A. Pagsunod sa nauusong kurso.
B. Pagsunod sa propesyon ng mga magulang.
C.Pagsama sa mga kaibigan sa kukuning kurso.
D.Pagsasalang-alang ng sariling talento, hilig at kasanayan.

6. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalagang may kaugnayan sa Work Values? *

See also  1. Sitwasyon: Babaeng Sobrang Sakit Ng Ulo Sa Di Kalayuan Ay May Nagsisiga Ng Goma...

A. Pansariling pag-unlad
B. Kahusayan sa paggawa
C Pakikibahagi sa pagpapakain
D. Pagboboluntaryo sa mga organisasyon

7. Ang mga sumusunod ay mga pansariling salik na makakatulong sa pagpili ng kursong angkop sa iyong pagkatao MALIBAN sa: *

A. Talino/ Talento
B. Kasanayan
C. Pagpapahalaga
D. Kalayaan

8. Anong strand o track ng K to 12 nakapaloob ang Flash Animators, 3D Animators, Multimedia Artist at Video Editor? *

A. Academic Track
B. Arts and Design
C. Sports
D. Technical-Vocational

9. Ang mga sumusunod ay mga strand ng Academic Track MALIBAN sa: *

A. ABM (Accountancy, Business Management)
B. HUMSS (Humanities, Social Sciences)
C. STEM (Science, Technology,, Engineering anf Mathematics)
D. Technical-Vocational

10. Si Anna ay kinagigiliwan ang pagluluto, kaya naman kapag wala syang pasok abala sya sa paghahanda ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya. Dahil ditto nais mag-enrol ni Anna sa cookery pagdating ng senior high school. Anong track o strand kabilang ang kursong nais ni Anna? *

A. Academic Track
B. Arts and Design
C. Sport Track
D. Technical Vocational Track

need na po

Answer:

1.B.

2.B.

3.B.

4.A.

5.D.

6.B.

7.C.

8.B.

9.D.

10.A.

Sorry po talaga kung mali